#335 సరిసరిలే sarisarilE

రెండు పుస్తకాలలో రాగం, తాళం తేడాలు గమనించగలరు. Notice the change in rAga and tALa between the two books.

TitleసరిసరిలేsarisarilE
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీ (1893)
కాఫి (1893)
hindusthAnI kAfI (1893)
kAfi (1991)
తాళం tALaఅట (1893)
ఆది (1991)
aTa (1893)
Adi (1991)
పల్లవి pallaviసరిసరిలే మంచిది
సరిసరిలే మంచిది
మరు శరములకు బెదరి దరి జేరిన
అరమరిక లేమిరా అరమరిక లేమిరా
sarisarilE manchidi
sarisarilE manchidi
maru Saramulaku bedari dari jErina
aramarika lEmirA aramarika lEmirA
చరణం
charaNam 1
పలుమరు నే నిను బతిమాలితినని
పాటింపురా వేణుగోపాలా
కలకాలంబును ఘనమా నీకిది
palumaru nE ninu batimAlitinani
pATimpurA vENugOpAlA
kalakAlambunu ghanamA nIkidi
చరణం
charaNam 2
మ్రొక్కగ వచ్చిన మోడిసేతురా
మోహనరూపా వేణుగోపాలా
దక్కితి దాసు శ్రీరామపాలకా
mrokkaga vachchina mODisEturA
mOhanarUpA vENugOpAlA
dakkiti dAsu SrIrAmapAlakA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s