#336 మాటాడి పొమ్మనవె mATADi pommanave

Titleమాటాడి పొమ్మనవెmATADi pommanave
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీhindusthAnI kAfI
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమాటాడి పొమ్మనవె మంజులవాణి వానినొకmATADi pommanave manjulavANi vAninoka
అనుపల్లవి anupallaviనీటి మూట తోటి సాటి బూటకము లేటికి మంచిnITi mUTa tOTi sATi bUTakamu lETiki manchi
చరణం
charaNam 1
రద్ది యేల వద్దనుచు కొద్దిగాను బుధ్ధి చెప్పి ముద్దియ
మోమున మోముడి ముద్దులు గుల్కు యొద్ద జేరియొక
raddi yEla vaddanuchu koddigAnu budhdhi cheppi muddiya
mOmuna mOmuDi muddulu gulku yodda jEriyoka
చరణం
charaNam 2
చిన్నవాడే నన్ను గూడె వన్నెకాడే వాడనుచు
కన్నె మిన్న నిన్నే కోరి యున్నదిర యిక వన్నె మీర నొక
chinnavADE nannu gUDe vannekADE vADanuchu
kanne minna ninnE kOri yunnadira yika vanne mIra noka
చరణం
charaNam 3
భాసురాంగ గోపాలుని బాసలచే మోసపోతి
దోసమేమి చేసితినో దాసురామ కవితా సుధా సురుచి
bhAsurAm^ga gOpAluni bAsalachE mOsapOti
dOsamEmi chEsitinO dAsurAma kavitA sudhA suruchi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s