#340 చల్లకు వచ్చి challaku vachchi

ఇది పాత పుస్తకంలో జావళి గానూ, కొత్త పుస్తకంలో పదం గానూ చెప్పబడినది. This was mentioned as a jAvaLi in the old book, and as a Padam in the new book.

Titleచల్లకు వచ్చిchallaku vachchi
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaబేగడాbEgaDA
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviచల్లకు వచ్చి ముంత దాచ నేలనే ఓ మధురవాణీchallaku vachchi munta dAcha nElanE O madhuravANI
అనుపల్లవి anupallaviముల్లెకు మోసము లేదు ముద్దుబెట్టి పొమ్మనేmulleku mOsamu lEdu muddubeTTi pommanE
చరణం
charaNam 1
వల్లభ నీ వంటి వాని వలచి వచ్చిన వనితనే
చెల్లదురా తగదు తగదని చెయ్యి బట్టి రమ్మనె
vallabha nI vanTi vAni valachi vachchina vanitanE
chelladurA tagadu tagadani cheyyi baTTi rammane
చరణం
charaNam 2
వానికెదురెదురె చూచుచు వాకిట నే నిలచితినే
చాన యేమొకాని యన్నపానమునే మానితినే
vAnikeduredure chUchuchu vAkiTa nE nilachitinE
chAna yEmokAni yannapAnamunE mAnitinE
చరణం
charaNam 3
వెసట జెందితి గదవె వేణుగోపాలుని దేవె
దాసు రామకవి హృదయ నివాసుని దయ చేయమనే
vesaTa jenditi gadave vENugOpAluni dEve
dAsu rAmakavi hRdaya nivAsuni daya chEyamanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s