#341 తగుతగులేర tagutagulEra

TitleతగుతగులేరtagutagulEra
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీhindusthAnI kAfI
తాళం tALaరూపక (1893)
రూపక / త్ర్యస్యగతి (1991)
rUpaka (1893)
rUpaka/ tryasyagati (1991)
పల్లవి pallaviతగుతగులేర చిన్నదాన తాళజాలరా నాతో పసంతమేలరా యింతైన నిల్వలేనురాtagutagulEra chinnadAna tALajAlarA nAtO pasantamElarA yimtaina nilvalEnurA
చరణం
charaNam 1
నను గరుణింపవేర న్యాయమరసి చూడరా నా
మీద కోపమేలరా నీకేల రవ్వమానరా
nanu garuNimpavEra nyAyamarasi chUDarA nA
mIda kOpamElarA nIkEla ravvamAnarA
చరణం
charaNam 2
కోమలమగు నాదు వయసు కొనవెన్నెలాయెరా నా
గుట్టు బయలు బట్టేరా నా కోరికె లీడేర్చరా
kOmalamagu nAdu vayasu konavennelAyerA nA
guTTu bayalu baTTErA nA kOrike lIDErcharA
చరణం
charaNam 3
వేసకాడ ముద్దుసామి వేణుగోపబాలకా శ్రీ
దాసురామపాలకా నా పాలిపంచ సాయకా
vEsakADa muddusAmi vENugOpabAlakA SrI
dAsurAmapAlakA nA pAlipamcha sAyakA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s