#342 ఆ నలినముఖి A nalinamukhi

Titleఆ నలినముఖిA nalinamukhi
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaజంఝూటిjamjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఆ నలినముఖీ అందమదేమీ
దానికే నీకును తగు తగు సామీ
A nalinamukhI andamadEmI
dAnikE nIkunu tagu tagu sAmI
చరణం
charaNam 1
మందుల మారుల మాట పసగడి
బందములాయె భళీభళీ సామీ
mandula mArula mATa pasagaDi
bandamulAye bhaLIbhaLI sAmI
చరణం
charaNam 2
తంతరగత్తెల తక్కులు మిగుల
సంతసమాయె సరీసరీ సామీ
tantaragattela takkulu migula
santasamAye sarIsarI sAmI
చరణం
charaNam 3
దాసు కులాంచిత రామకవి సదా ధ్యానము జేసె హరీహరీ సామీdAsu kulAmchita rAmakavi sadA dhyAnamu jEse harIharI sAmI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s