#343 ఏమనెనే కోమలీ EmanenE kOmalI

Titleఏమనెనే కోమలీEmanenE kOmalI
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఫరుజుfaruju
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviయేమనేనే కోమలి తెలుపవే నీతో
యేమనెనే కోమలి
yEmanEnE kOmali telupavE nItO
yEmanenE kOmali
చరణం
charaNam 1
అంగజుబారికి నిలువదరమటే
మంగళవార్తలు మరియేమే నీతో
angajubAriki niluvadaramaTE
mangaLavArtalu mariyEmE nItO
చరణం
charaNam 2
మోహపయోధిలో మునిగితి నికనే
యూహలు సేయుదు నొకసారి నీతో
mOhapayOdhilO munigiti nikanE
yUhalu sEyudu nokasAri nItO
చరణం
charaNam 3
దాసు శ్రీరామ కవిగీతసుధా
ధారుడైన హరి దయచేసి నీతో
dAsu SrIrAma kavigItasudhA
dhAruDaina hari dayachEsi nItO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s