#344 పాటబాడెద pATabADeda

TitleపాటబాడెదpATabADeda
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఆది (1893)
రూపక (1991)
Adi (1893)
rUpaka (1991)
పల్లవి pallaviపాటబాడెద రార సామి
పరమానందమురా నాసామి
బ్రహ్మానందమురా
pATabADeda rAra sAmi
paramAnandamurA nA sAmi
brahmAnandamurA
చరణం
charaNam 1
మదనజనక నీ దయ
మదినిగోరి యున్నదాన
ముదము మీర ముచ్చటాడి
ముద్దుబెట్టరా నా సామి
ముద్దుబెట్టరా నా సామి
madanajanaka nI daya
madinigOri yunnadAna
mudamu mIra muchchaTADi
muddubeTTarA nA sAmi
muddubeTTarA nA sAmi
చరణం
charaNam 2
వలపు నిలుపలేనురా
వగలుమాని యేలుకోరా
కళలు దేర నొక్కసారి
కౌగలించరా నా సామి
కౌగలించరా నా సామి
valapu nilupalEnurA
vagalumAni yElukOrA
kaLalu dEra nokkasAri
kaugalimcharA nA sAmi
kaugalimcharA nA sAmi
చరణం
charaNam 3
వనజ నయన నిశ్చలా
వరద వేణుగోపబాలా
ఘనుడ దాసు రామపాలా
కాంక్ష దీర్చరా నా సామి
కాంక్ష దీర్చరా నా సామి
vanaja nayana niSchalA
varada vENugOpabAlA
ghanuDa dAsu rAmapAlA
kAmksha dIrcharA nA sAmi
kAmksha dIrcharA nA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s