#345 నా నొసటనే nA nosaTanE

Titleనా నొసటనేnA nosaTanE
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఖమాచి (1893)
ఖమాస్ (1991)
khamAchi (1893)
khamAs (1991)
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviనా నొసటనే పొడిచెనా యేమిరా
నానావర వర్ణినులకు నావలె కామము లేదా
nA nosaTanE poDichenA yEmirA
nAnAvara varNinulaku nAvale kAmamu lEdA
చరణం
charaNam 1
పరశివు నౌదల గంగా భామలేదా
పరమేష్ఠి ముఖమున సరస్వతి నివసించగ లేదా
paraSivu naudala gangA bhAmalEdA
paramEshThi mukhamuna sarasvati nivasimchaga lEdA
చరణం
charaNam 2
దామోదరు రొమ్మున లేదా యిందిర
కామాక్షీ హరునర్ధాంగమున బెనంగనలేదా
dAmOdaru rommuna lEdA yindira
kAmAkshI harunardhAngamuna benamganalEdA
చరణం
charaNam 3
నా వేణుగోపాల నన్నేలరా
శ్రీ విలసిత శ్రీదాసు శ్రీరామకవి వరదా
nA vENugOpAla nannElarA
SrI vilasita SrIdAsu SrIrAmakavi varadA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s