#346 ఏమని తెల్పుదునే Emani telpudunE

Titleఏమని తెల్పుదునేEmani telpudunE
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviయేమని దెల్పుదునే కోమలి నా భాగ్య
మేమని తెల్పుదునే నా ముద్దుసామికి
నా మీది ప్రేమనే
yEmani delpudunE kOmali nA bhAgya
mEmani telpudunE nA muddusAmiki
nA mIdi prEmanE
చరణం
charaNam 1
చెక్కిలి ముద్దాడెనె చక్కని నా సామి చెక్కిలి ముద్దాడెనె
నిక్కముగ నిన్న రేయి పక్కనే పవ్వళించి
చక్కని కెమ్మోవి నొక్కెనే అక్కనే
chekkili muddADene chakkani nA sAmi chekkili muddADene
nikkamuga ninna rEyi pakkanE pavvaLimchi
chakkani kemmOvi nokkenE akkanE
చరణం
charaNam 2
బాళిచే నన్నేలనే కేళిలో నా సామి బాళిచే నన్నేలెనే
వేళగదే రారమ్మని విలువగల సొమ్ములిచ్చి
చాలగా లాలించి సోలెనే బాలెనే
bALichE nannElanE kELilO nA sAmi bALichE nannElenE
vELagadE rArammani viluvagala sommulichchi
chAlagA lAlimchi sOlenE bAlenE
చరణం
charaNam 3
నా సాటి లేరనెనే వేణుగోపాలుడు నా సాటి లేరనెనే
ఆసదీర్చి దాసు రామదాస చిత్త వాసుడాయె
పూసెనే గంధము చేసెనే బాసనే
nA sATi lEranenE vENugOpAluDu nA sATi lEranenE
AsadIrchi dAsu rAmadAsa chitta vAsuDAye
pUsenE gandhamu chEsenE bAsanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s