#347 భామినిరొ రాగదె bhAminiro rAgade

Titleభామినిరొ రాగదెbhAminiro rAgade
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫీ (1893)
కాఫి (1991)
hindusthAni kAfI (1893)
kAfi (1991)
తాళం tALaచాపు (1893)
ఆది (1991)
chApu (1893)
Adi (1991)
పల్లవి pallaviభామినిరొ రాగదె సామినీ తేవే
కాముని బారికి తాళుదునే
తాళుదునె నేనెటు తాళుదునే ఆ కామునీ బారికి తాళుదునే
bhAminiro rAgade sAminI tEvE
kAmuni bAriki tALudunE
tALudune nEneTu tALudunE A kAmunI bAriki tALudunE
చరణం
charaNam 1
మొన్నా నిన్నా కూడిన చెలిపై
మోహము నిండారగను
నన్ను మరచెద గదవే మదవతీ
వెన్నెల కాకకు తాళుదునే
తాళుదునె నేనెటు తాళుదునె ఆ
వెన్నెల కాకకు తాళుదునె
monnA ninnA kUDina chelipai
mOhamu ninDAraganu
nannu maracheda gadavE madavatI
vennela kAkaku tALudunE
tALudune nEneTu tALudune A
vennela kAkaku tALudune
చరణం
charaNam 2
చెల్లంబో నా సాటి చెలులలో
చిన్నతనం బాయెనుగా
మొల్ల విరుల మీది మెల్లని యీ
చల్లగాలికి తాళుదునే
తాళుదునె నేనెటు తాళుదునే యీ చల్లగాలికి తాళుదునే
chellambO nA sATi chelulalO
chinnatanam bAyenugA
molla virula mIdi mellani yI
challagAliki tALudunE
tALudune nEneTu tALudunE yI challagAliki tALudunE
చరణం
charaNam 3
ప్రేమమీర దాసు కులజుడౌ
రామకవిం బ్రోచుచును
సామజవర వరదుండలిగెనే
ఆమని ఢాకకు తాళుదునే
prEmamIra dAsu kulajuDau
rAmakavim brOchuchunu
sAmajavara varadumDaligenE
Amani DhAkaku tALudunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s