#348 దయలేక dayalEka

TitleదయలేకdayalEka
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫీ (1893)
కాఫి (1991)
hindusthAni kAfI (1893)
kAfi (1991)
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviదయలేక నీవు రాకయున్న తాళజాలరాdayalEka nIvu rAkayunna tALajAlarA
చరణం
charaNam 1
నిన్న రేయి కన్నులారా నిదుర లేదురా
వన్నెకాడ నిదురాక కాచి యుంటిరా
ninna rEyi kannulArA nidura lEdurA
vannekADa nidurAka kAchi yunTirA
చరణం
charaNam 2
ఉత్త మాట గాదు నిన్నె గుత్తగుంటిరా
చిత్తగించు నాదు మనవి చిన్నదానరా
utta mATa gAdu ninne guttagunTirA
chittaginchu nAdu manavi chinnadAnarA
చరణం
charaNam 3
శ్రీ సఖా నే జేసుకొన్న దోసమేమిరా
వాసి మీర దాసురామ దాసునేలరా
SrI sakhA nE jEsukonna dOsamEmirA
vAsi mIra dAsurAma dAsunElarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s