#349 వగకాడ vagakADa

TitleవగకాడvagakADa
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఖమాచి (1893)
ఖమాస్ (1991)
khamAchi (1893)
khamAs (1991)
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవగకాడా తగదిక రారా
మగువలె నేచుట మంచిది నటరా
vagakADA tagadika rArA
maguvale nEchuTa manchidi naTarA
చరణం
charaNam 1
కృపలేదా సామి నామీద
ఉపరతి సుఖమున నోలలాడించెద ఓ
kRpalEdA sAmi nAmIda
uparati sukhamuna nOlalADimcheda O
చరణం
charaNam 2
వినవేరా వేణుగోపాల మనసున
నీకుగల మర్మము దెలుపర ఓ
vinavErA vENugOpAla manasuna
nIkugala marmamu delupara O
చరణం
charaNam 3
పసిబాలా తాళగజాలర
రసక దాసు శ్రీరామునేలుకోరా ఓ
pasibAlA tALagajAlara
rasaka dAsu SrIrAmunElukOrA O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s