#350 వద్దు వద్దుర vaddu vaddura

Titleవద్దు వద్దురvaddu vaddura
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviవద్దు వద్దుర యిక వదలరా సామి
ప్రొద్దు బోయెర నీ పుణ్యము పోపోర
vaddu vaddura yika vadalarA sAmi
proddu bOyera nI puNyamu pOpOra
చరణం
charaNam 1
కోపగించు మగని కోత కోర్వను సామి
రేపు వచ్చెద చాలసేపాయె పోపోర
kOpaginchu magani kOta kOrvanu sAmi
rEpu vachcheda chAlasEpAye pOpOra
చరణం
charaNam 2
కంటిగించకు నేగానా నీదానా సామీ
యింటికి పోవలె యిప్పుడే పోపోర
kanTiginchaku nEgAnA nIdAnA sAmI
yimTiki pOvale yippuDE pOpOra
చరణం
charaNam 3
వినుము నా మనవి వేణుగోపాలా
ఘనదాసు శ్రీరామ కవిపాల పోపోర
vinumu nA manavi vENugOpAlA
ghanadAsu SrIrAma kavipAla pOpOra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s