#351 పోవోయి పోవోయి pOvOyi pOvOyi

ఈ రచన పాత ప్రచురణలో శృంగార పద్యము గానూ, కొత్త ప్రచురణలో జావళి గానూ చెప్పబడినది. This was mentioned as a ‘SRngAra padyamu’ in the old publication and as a jAvaLi in the new publication.

Titleపోవోయి పోవోయిpOvOyi pOvOyi
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaకాఫిkAfi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviపోవోయి పోవోయి పొలతులతో
నింత పోటాపోటీ లేమోయి
వావిని ఈవాడ వనితలెల్లను నీకు
వావారే వావారే వదిన మరదళ్ళైరి
pOvOyi pOvOyi polatulatO
ninta pOTApOTI lEmOyi
vAvini IvADa vanitalellanu nIku
vAvArE vAvArE vadina maradaLLairi
చరణం
charaNam 1
తల తడిపి తగని బాసలు జేసిన
నమ్మదగిన కాలము గాదురా
చెలువుడా మనయూరి వెలయాండ్రతో నీకు
భళిభళి భాళిభళి బహరీ ఖాతాలాయె
tala taDipi tagani bAsalu jEsina
nammadagina kAlamu gAdurA
cheluvuDA manayUri velayAnDratO nIku
bhaLibhaLi bhALIbhaLi baharI khAtAlAye
చరణం
charaNam 2
వేషభాషలే చూపి విషమ చక్కె జేసి
విడుతురోయి పురుషులు
హాషామాషీ చెలియల సయ్యాటలు నీకు
భేషు భేషు భేషు విజయ బిరుదములాయె
vEshabhAshalE chUpi vishama chakke jEsi
viDuturOyi purushulu
hAshAmAshI cheliyala sayyATalu nIku
bhEshu bhEshu bhEshu vijaya birudamulAye
చరణం
charaNam 3
బహురూపధర తోట్ల వల్లూరి వేణుగోపాలా
యెంత జాణవు
రహిమించు దాసుశ్రీరాముని పలుకులు
అహ పహ్య అహహ హాయ మృత బిందువులాయె
bahurUpadhara tOTla vallUri vENugOpAlA
yenta jANavu
rahiminchu dAsuSrIrAmuni palukulu
aha pahya ahaha hAya mRta binduvulAye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s