#352 వనితరో vanitarO

ఈ రచన పాత ప్రచురణలో పదము గానూ, కొత్త ప్రచురణలో జావళి గానూ చెప్పబడినది. This was mentioned as a padamu in the old publication, and as a jAvaLi in the new publication.

TitleవనితరోvanitarO
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవనితరో యీ వన్నెలేలనే యీ వేళ నాకు
తనువేలా తరుణలేలా ధనమేలా ధామమేలా
vanitarO yI vannelElanE yI vELa nAku
tanuvElA taruNalElA dhanamElA dhAmamElA
చరణం
charaNam 1
ఆకులేలా పోకలేలా అన్నమేలా పానమేలా
శ్రీకరుండు రాకయుండి ఆకలుడిగి యున్నవేళ
AkulElA pOkalElA annamElA pAnamElA
SrIkarunDu rAkayunDi AkaluDigi yunnavELa
చరణం
charaNam 2
సొగసేలా సొమ్ములేలా అగరేలా గంధమేలా
మగనికి దయలేక మేను సగమై యున్నట్టి వేళ
sogasElA sommulElA agarElA gandhamElA
maganiki dayalEka mEnu sagamai yunnaTTi vELa
చరణం
charaNam 3
భాసురాంగీ తోటలేలా పాటలేలా ఆటలేలా
దాసురామ పాలుబాసి ఆసలుడిగి యున్నవేళ
bhAsurAngI tOTalElA pATalElA ATalElA
dAsurAma pAlubAsi AsaluDigi yunnavELa
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=sj8oQYpSKPU
search internet – SrIrangam gOpAlaratnam used to sing this

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s