#353 కోపమా సామి kOpamA sAmi

Titleకోపమా సామిkOpamA sAmi
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫీ
కాఫి
hindusthAni kAfI
kAfi
తాళం tALaఅట
చాపు
aTa
chApu
పల్లవి pallaviకోపమా సామి యేమిర కోపమా
అపరాదుర మోహము పరితాపమొందెర దేహము నను
రాపుజేయుట ద్రోహము నీ రూపమైన జూపనేమిర
kOpamA sAmi yEmira kOpamA
aparAdura mOhamu paritApamomdera dEhamu nanu
rApujEyuTa drOhamu nI rUpamaina jUpanEmira
చరణం
charaNam 1
వాదమా సామి నాతో వాదమా
లేదురా బలవంతము యిది కాదురా యొక పంతము సరికాదురా యత్యంతము నీమీది తమి చేసేది తోచదు
vAdamA sAmi nAtO vAdamA
lEdurA balavantamu yidi kAdurA yoka pantamu sarikAdurA yatyantamu nImIdi tami chEsEdi tOchadu
చరణం
charaNam 2
వీడరా మోడి నాపై వీడరా
ఆడుదానర దోసము కాపాడరా పరిహాసము నను
గూడని నా వేసము మాటాడనైన గూడదటరా
vIDarA mODi nApai vIDarA
ADudAnara dOsamu kApADarA parihAsamu nanu
gUDani nA vEsamu mATADanaina gUDadaTarA
చరణం
charaNam 3
దోసమా సామి నాపై దాసు రామ కవీంద్రుడు కృతి జేసె మృదు గుణ సాంద్రుడు పైగాసె వెన్నెల చంద్రుడు సేబాసురా యెంత మోసమాయెరాdOsamA sAmi nApai dAsu rAma kavIndruDu kRti jEse mRdu guNa sAndruDu paigAse vennela chandruDu sEbAsurA yenta mOsamAyerA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s