#357 పాలుమాలిక pAlumAlika

TitleపాలుమాలికpAlumAlika
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookunknown
రాగం rAgaరమా మనోహరిramA manOhari
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviపాలుమాలిక లేలనే గుణ
శాలినీ నన్ను జేరుటకు
pAlumAlika lElanE guNa
SAlinI nannu jEruTaku
అనుపల్లవి anupallaviచాల కాలమేల మాటలేల
పూలపాన్పు మీద పవ్వళించ
chAla kAlamEla mATalEla
pUlapAn&pu mIda pavvaLimcha
చరణం
charaNam 1
బిగువింత తరముగాదు
వగలేల రమా మనోహరీ
మగువైన నన్ను జేరితే నీకే
మగుతాలవనేశుని చేరుతు
biguvinta taramugAdu
vagalEla ramA manOharI
maguvaina nannu jEritE nIkE
magutAlavanESuni chErutu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s