#358 వద్దంటినే గాని vaddanTinE gAni

Titleవద్దంటినే గానిvaddanTinE gAni
Written Byunknown
Bookunknown
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవద్దంటినే గాని వద్దంటినా
ముద్దు వద్దంటినే గాని రావద్దంటినా
vaddanTinE gAni vaddanTinA
muddu vaddanTinE gAni rAvaddanTinA
అనుపల్లవి anupallaviఇద్దరుండుట నొకరు జూచితె మన
కిద్దరికి దెబ్బల పండగవును రావద్దంటినా
iddarunDuTa nokaru jUchite mana
kiddariki debbala panDagavunu rAvaddanTinA
చరణం
charaNam 1
ఇంటికి వచ్చిన నా వెంటనె రానవు
మంటెక్కును మా వారికి
కంటిలో మాటగాని
అంటుకొనే మాటలేదు
బంటురీతి యుంటి మంచి దింతైన ముట్టు
కొంత వద్దంటినిగా రావద్దంటినా
inTiki vachchina nA venTane rAnavu
manTekkunu mA vAriki
kanTilO mATagAni
anTukonE mATalEdu
banTurIti yunTi manchi dintaina muTTu
konta vaddanTinigA rAvaddanTinA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s