#360 మగడూరలేడేమి magaDUralEDEmi

TitleమగడూరలేడేడేమిmagaDUralEDEmi
Written Byunknown
Bookunknown
రాగం rAgaనాటకురంజిnATakuranji
తాళం tALaఖండ చాపుkhanDa chApu
పల్లవి pallaviమగడూరలేడేమి నే వత్తునా
సుగుణుడైనాడొ గాని తెలివి లేనివాడు నీ
magaDUralEDEmi nE vattunA
suguNuDainADo gAni telivi lEnivADu nI
అనుపల్లవి anupallaviఈ రేయి పెరటి వాకిలి తీయవే
యే రాయియైనా కరగు చను కౌగిటకు
I rEyi peraTi vAkili tIyavE
yE rAyiyainA karagu chanu kaugiTaku
చరణం
charaNam 1
దినకరోదయ పూర్వ పర్వమిదిగా
జనులు తిరిగేవేళ నేనుండనే
ఘనమేమి గాదు తనువేమి మారదు యీ
పనులు తెలియనివాడు జగములో బ్రతుకడు
dinakarOdaya pUrva parvamidigA
janulu tirigEvELa nEnunDanE
ghanamEmi gAdu tanuvEmi mAradu yI
panulu teliyanivADu jagamulO bratukaDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s