#361 ఏమి మాయమురా Emi mAyamurA

Titleఏమి మాయమురాEmi mAyamurA
Written Byమీసు కృష్ణయ్యర్mIsu kRshNayyar
Bookunknown
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaఆది Adi
పల్లవి pallaviఏమి మాయమురా నన్నావరించేదేమి Emi mAyamurA nannAvarinchEdEmi
అనుపల్లవి anupallaviకామాదులెల్ల బాధించక నను
ప్రేమమీర జూచి జూచి గావరాద
kAmAdulella bAdhinchaka nanu
prEmamIra jUchi jUchi gAvarAda
చరణం
charaNam 1
హంసస్సోహ మంత్రముల నాశ్రయించి
కంసాలివాని రవము జేసిన
కంసాంతకుని దయ రాదేల పరమ
హింసాత్మక సదాశివేంద్ర చంద్ర
hamsassOha mantramula nASrayinchi
kamsAlivAni ravamu jEsina
kamsAmtakuni daya rAdEla parama
himsAtmaka sadASivEndra chandra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s