#362 మరియాదలింతైన mariyAdalintaina

TitleమరియాదలింతైనmariyAdalintaina
Written Byపల్లవి శేషయ్యpallavi SEshayya
Bookunknown
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaదివ్యసంకీర్ణ జంపెdivyasankIrNa jampe
పల్లవి pallaviమరియాదలింతైన లేదేమిరా నీకుmariyAdalintaina lEdEmirA nIku
అనుపల్లవి anupallaviమరి రాత్రి వేళలో సుదతులను ముద్దు బెట్టేవుmari rAtri vELalO sudatulanu muddu beTTEvu
చరణం
charaNam 1
పరిపరి విధముగ కౌగిటకు రమ్మనినావు
పరకాంతలకు నేనే రమణు డనుచున్నావు
కరమెత్తి మ్రొక్కేవా రురమునే నొక్కేవు
— మధ్యమ కాలము —
పర దైవము నేనేనని
పరదారా సోదరుడని
బొంకు లాడినావు
విరిబోణుల కెల్ల పసిబిడ్డల నిచ్చిన
శేషశయనుడని బిరుదా నీకు
paripari vidhamuga kaugiTaku rammaninAvu
parakAntalaku nEnE ramaNu DanuchunnAvu
karametti mrokkEvA ruramunE nokkEvu
— madhyama kAlamu —
para daivamu nEnEnani
paradArA sOdaruDani
bonku lADinAvu
viribONula kella pasibiDDala nichchina
SEshaSayanuDani birudA nIku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s