#363 వంచన శాయకురా vanchana SAyakurA

Titleవంచన శాయకురాvanchana SAyakurA
Written Byunknown
Bookunknown
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవంచన శాయకురా ఇది
మంచిది కాదురా కుంజరగమన
vanchana SAyakurA idi
manchidi kAdurA kunjaragamana
అనుపల్లవి anupallaviఎంచి వరహాల సంచిని జూపించి
మంచిగ మంచముపై నను మర్దించితివిక
enchi varahAla sanchini jUpinchi
manchiga manchamupai nanu mardinchitivika
చరణం
charaNam 1
సానులకు స్వానుభవము వద్దురా
కానులకే మాకు కాన్చురా
దినమంతా నా తనువును సుఖించి
ధనమేలనని నిన్ను ఎట్లు విడువనురా
sAnulaku svAnubhavamu vaddurA
kAnulakE mAku kAn&churA
dinamantA nA tanuvunu sukhinchi
dhanamElanani ninnu eTlu viDuvanurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s