#364 అందరు ఒకటే andaru okaTE

Titleఅందరు ఒకటేandaru okaTE
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookunknown
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅందరు ఒకటే ఈ మగవారులందరుandaru okaTE I magavArulandaru
చందురుని చూపించి మా
అందము ఆస్వాదించి మే
మిందులో మునిగినపుడు ఏ
సందులలో దూరెళ్ళదరు
chanduruni chUpinchi mA
andamu AsvAdinchi mE
mindulO muniginapuDu E
sandulalO dUreLLadaru
మాటలలో వెన్న పూసి
నాటకముగ నెడబాసి
పాటలు పాడించి పడి
పాటలు చేసి పయ్యెదరు
mATalalO venna pUsi
nATakamuga neDabAsi
pATalu pADinchi paDi
pATalu chEsi payyedaru
ఏ విధముగ నమ్మరాదు
నమ్మితే వచ్చేదీ రాదు
భావుక తాళవనాధీశుని దప్ప
ఎల్లరు ఇలలో ఇటువంటి వారే
E vidhamuga nammarAdu
nammitE vachchEdI rAdu
bhAvuka tALavanAdhISuni dappa
ellaru ilalO iTuvanTi vArE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s