#365 పంపవే pampavE

TitleపంపవేpampavE
Written Byనవసాలపురి తిప్పనార్యnavasAlapuri tippanArya
Bookunknown
రాగం rAgaజోన్‌పురిjOn^puri
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపంపవే నావారిని బైట
సొంపుగ సుఖమిచ్చి దాచుకున్నావేల
pampavE nAvArini baiTa
sompuga sukhamichchi dAchukunnAvEla
పతియని అడిగినన గాలించితె వారు
రతి దీర్చుటకు నీకిత్తురె
మతిమంతులీ పతిత కార్యములను స
మ్మతిని జేయుదురే పతివ్రత నేను
patiyani aDiginana gAlinchite vAru
rati dIrchuTaku nIkitture
matimantulI patita kAryamulanu sa
mmatini jEyudurE pativrata nEnu
అప్పుల దీర్చుటకని వచ్చిన నా పథకము
మెప్పుగ నీ గళములో నున్నదేల
రెప్పవలె గాచిన పతిదేవునకి
తప్పక మందుబెట్టినావో
appula dIrchuTakani vachchina nA pathakamu
meppuga nI gaLamulO nunnadEla
reppavale gAchina patidEvunaki
tappaka mandubeTTinAvO
లేదంటే విడువను నావారు
ఏదో తెలియక నీలో దూరినారు
మేదినిలో సతుల నొప్పించరాదు
ఖాద్రి పురీశు డంతటి వారు నావారు
lEdanTE viDuvanu nAvAru
EdO teliyaka nIlO dUrinAru
mEdinilO satula noppincharAdu
khAdri purISu DantaTi vAru nAvAru
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=dIJdvRddgIo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s