#368 ఔరరా భళిరా aurarA bhaLirA

Titleఔరరా భళిరాaurarA bhaLirA
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఔరరా భళిరా రాజకుమారా
తీరని మోహమిదేరా తామసించకురా
aurarA bhaLirA rAjakumArA
tIrani mOhamidErA tAmasinchakurA
చరణం
charaNam 1
తీయని మాటలతో సుయనే మారుతములో
పయ్యద రా స్వైర విహారము
చయ్యని కాలము వ్యర్థము గదరా
సయ్యాట పాటలకు సమయమిదేర
tIyani mATalatO suyanE mArutamulO
payyada rA svaira vihAramu
chayyani kAlamu vyarthamu gadarA
sayyATa pATalaku samayamidEra
చరణం
charaNam 2
ఊగుమా రాగముతో ఉయ్యల
బాగుగా నుండుటకు బాధలా
జాగుసేయక వేవేగము నన్నేలు
ఈ గతి సుదతికి తాళవనేశుడ
UgumA rAgamutO uyyala
bAgugA nunDuTaku bAdhalA
jAgusEyaka vEvEgamu nannElu
I gati sudatiki tALavanESuDa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s