#369 వయసులంత vayasulanta

Titleవయసులంతvayasulanta
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ / సుబ్బారావుdharmapuri subbarAyar / subbArAvu
Book
రాగం rAgaద్విజావంతిdvijAvanti
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవయసులంత పనికి రాదుగదరా
భయము లేనివాడే పురుషుడు
vayasulanta paniki rAdugadarA
bhayamu lEnivADE purushuDu
అనుపల్లవి anupallaviచిరుత ప్రాయముండగ మంచి
చిరునవ్వు లేనివానికి
chiruta prAyamunDaga manchi
chirunavvu lEnivAniki
చరణం
charaNam 1
మనసుంటే తనువు తిరుగును మొరుగును
మనసుండేవాడు మానవుడు
మనసులేక తనువు దెంచితె
ఘనము కాదు ధరపురీశ
manasunTE tanuvu tirugunu morugunu
manasunDEvADu mAnavuDu
manasulEka tanuvu denchite
ghanamu kAdu dharapurISa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s