#370 ఏది మంచి సుఖము Edi manchi sukhamu

వైరాగ్య జావళి – vairAgya jAvaLi

Titleఏది మంచి సుఖముEdi manchi sukhamu
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Book
రాగం rAga
తాళం tALaప్రతాప శేఖరpratApa SEkhara
పల్లవి pallaviఏది మంచి సుఖము పరాత్పరా
మానవులకు సదా కాలము
Edi manchi sukhamu parAtparA
mAnavulaku sadA kAlamu
అనుపల్లవి anupallaviమోదమో వేదాంతమో స్వాంతమైన
కాముసుఖమో తెలియలేనైతిరా
mOdamO vEdAntamO svAntamaina
kAmusukhamO teliyalEnaitirA
చరణం
charaNam 1
కామము తగదనవారు కొంత కాలములో
కామ వశమయ్యెదరు
కామహరుడే కామాక్షికి ప్రియుడై
కామించినాడే తలవనాధినాధ
kAmamu tagadanavAru konta kAlamulO
kAma vaSamayyedaru
kAmaharuDE kAmAkshiki priyuDai
kAminchinADE talavanAdhinAdha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s