#371 ఏమిత్తునే EmittunE

Titleఏమిత్తునేEmittunE
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookuknown
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏమిత్తునే చెలియా నీకు నేనేమిత్తునేEmittunE cheliyA nIku nEnEmittunE
అనుపల్లవి anupallaviకామిని నీతో నేనేమేమో జేసిన
సామి నీవే గతియని నాతో వచ్చిన నీకేమిత్తునే
kAmini nItO nEnEmEmO jEsina
sAmi nIvE gatiyani nAtO vachchina nIkEmittunE
చరణం
charaNam 1
తాళవనుని మనవ్యాలకించి సుర
తాలన్ని జేయుట కాలంబమైతివే
చాలక కూడి ముద్దాడి మాటాడి చిర
కాలము సుఖమిచ్చే లోలాక్షి నీకు నేనేమిత్తునే
tALavanuni manavyAlakinchi sura
tAlanni jEyuTa kAlambamaitivE
chAlaka kUDi muddADi mATADi chira
kAlamu sukhamichchE lOlAkshi nIku nEnEmittunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s