#372 వారిజాక్షి vArijAkshi

Titleవారిజాక్షిvArijAkshi
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Book
రాగం rAgaకేదారగౌళkEdAragauLa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవారిజాక్షి నా మనవిని వినవేvArijAkshi nA manavini vinavE
అనుపల్లవి anupallaviసారమైన సంసార శరధిలో
సారెకు వచ్చిన సారసవదన
sAramaina samsAra SaradhilO
sAreku vachchina sArasavadana
చరణం
charaNam 1
చిరకాలము సంతోషముగా
సరసము లాడుట కెంత వింత
స్మరతాపములను దీర్చకుండుట
సరిగాదే (నీకు) తాళవనలోలుని
chirakAlamu santOshamugA
sarasamu lADuTa kenta vinta
smaratApamulanu dIrchakunDuTa
sarigAdE (nIku) tALavanalOluni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s