#373 సిగ్గు లేదేమి siggu lEdEmi

Titleసిగ్గు లేదేమిsiggu lEdEmi
Written Byunknown
Bookunknown
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALaఖండ చాపుkhanDa chApu
పల్లవి pallaviసిగ్గు లేదేమిరా నీకు కొంతైనsiggu lEdEmirA nIku kontaina
అనుపల్లవి anupallaviముగ్గులన్ని వేయుచున్నపుడే దాచుకొని
దగ్గులు జేసి సైగలన్ని జేయుటకు
muggulanni vEyuchunnapuDE dAchukoni
daggulu jEsi saigalanni jEyuTaku
చరణం
charaNam 1
వగవగగా మాట్లాడి నన్నేమరించి
నగలు నాట్యాలన్ని దోచేయుట
మృగనయనినే కాదు నాతో నీదేమి వాదు
మొగుడున్నాడింటిలో ముగుద నీకంటితో
vagavagagA mATlADi nannEmarinchi
nagalu nATyAlanni dOchEyuTa
mRganayaninE kAdu nAtO nIdEmi vAdu
moguDunnADinTilO muguda nIkanTitO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s