#374 ఎక్కడున్నావు ekkaDunnAvu

Titleఎక్కడున్నావుekkaDunnAvu
Written Byమైసూరు సదాశివయ్యmaisUru sadASivayya
Bookరసరాజ వైభవrasarAja vaibhava
రాగం rAgaఅఠాణా aThANA
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎక్కడున్నావు నా చక్కని సామి
ఇక్షు చాపుని చేత చిక్కినే నొందితి
ekkaDunnAvu nA chakkani sAmi
ikshu chApuni chEta chikkinE nonditi
అనుపల్లవి anupallaviఊరకుండ ఇంక మేరగాదుర
మేరుధీర రారా కౌగలించరా
ఊరకుండ ఇంక మేరగాదుర మేరుధీర
UrakunDa inka mEragAdura
mErudhIra rArA kaugalimcharA
UrakunDa inka mEragAdura mErudhIra
— మధ్యమ కాలం —
తాపసాదులకు మోహము వచ్చితే ధ్యానము సేయుట సాధ్యమా యిక
పాపి మారుడు నాపై వెడలి
నేను సైరించుట వశమా
ఎంత వేడినా పంతమేలరా
కంతురూప శ్రీకృష్ణ రాజేంద్ర
— madhyama kAlam —
tApasAdulaku mOhamu vachchitE
dhyAnamu sEyuTa sAdhyamA yika
pApi mAruDu nApai veDali
nEnu sairinchuTa vaSamA
enta vEDinA pantamElarA
kanturUpa SrIkRshNa rAjEndra
సదాశివుని మూడో కన్నులలో కూడ
ఇంతటి తాపము లేదు కాదేమిరా
నారీమణిని బాధ దీర్చకు ఎవరున్నారురా
నిను వినా గతి మాకురా
sadASivuni mUDO kannulalO kUDa
intaTi tApamu lEdu kAdEmirA
nArImaNini bAdha dIrchaku evarunnArurA
ninu vinA gati mAkurA
— మధ్యమ కాలము తపసాదులకు వలె —
పూలపాన్పుపై పొరలుచు నిన్నే
కలసి మెలయుటకు వలచితిరా
తాళజాల నీ అధరామృతముల
చెలిమితో నాకొసగుమురా
వలపుతో మీసలు తిరువుతొ రతిని
సలిపి ఆసలు దీర్చురా వ్యత
దీర్చరా నెరవేర్చురా
ఇంటిలో ఎవరు లేరురా ఎనిన
— madhyama kAlamu tapasAdulaku vale —
pUlapAn&pupai poraluchu ninnE
kalasi melayuTaku valachitirA
tALajAla nI adharAmRtamula
chelimitO nAkosagumurA
valaputO mIsalu tiruvuto ratini
salipi Asalu dIrchurA vyata
dIrcharA neravErchurA
inTilO evaru lErurA enina
Updated: 01 Dec 2020: Some minor changes carried out as per the printed book. Earlier text was based on my mother’s hand-written notes. ఈ రోజు పుస్తకంలో ఉన్న సాహిత్యం ఆధారంగా కొన్ని చిన్న మార్పులు చేయడం జరిగింది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s