#375 సరసకు రారాయని sarasaku rArAyani

స్వరపద జావళీ svarapada jAvaLI

Titleసరసకు రారాయనిsarasaku rArAyani
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ / సుబ్బరావుdharmapuri subbarAyar / subbarAvu
Book
రాగం rAgaశుధ్ధ దేశిSudhdha dESi
తాళం tALa????
పల్లవి pallaviసరసకు రారాయని నే పిలిచితే
కరుణమింతైన లేదా సామీ
sarasaku rArAyani nE pilichitE
karuNamintaina lEdA sAmI
చరణం
charaNam 1
ధరపురీశ సరసిజనిభ నేత్ర నిదుర రాదు
పర వనితనే గాదుర
dharapurISa sarasijanibha nEtra nidura rAdu
para vanitanE gAdura
చరణం
charaNam 2
కరమున కౌగిట సేయుట కెందుకు బిగువ
మగువాయనితి వపుడు బిలువా
karamuna kaugiTa sEyuTa kenduku biguva
maguvAyaniti vapuDu biluvA
చరణం
charaNam 3
ఒక ముద్దీయ గలిగితె సుఖ మెప్పటికిది యని
మిక్కిలి ప్రీతితో తరుణుల
గురుతుంచి చన్నులను గోరెదవు
oka muddIya galigite sukha meppaTikidi yani
mikkili prItitO taruNula
gurutunchi channulanu gOredavu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s