#376 ముందటివలె mundaTivale

TitleముందటివలెmundaTivale
Written By
Book
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaమిశ్రచాపుmiSrachApu
పల్లవి pallaviముందటివలె నన్ను ప్రేమించకుంటే
అందగాడా నిను వదలనురా
mundaTivale nannu prEminchakunTE
andagADA ninu vadalanurA
కందర్ప జనక నీ దర్పములెందుకు
అందమా నీకిది చందమా
kandarpa janaka nI darpamulenduku
andamA nIkidi chandamA
పుట్టిల్లు వదలి నేనెట్లు వచ్చితిరా
కట్టకడకు నా చెయి విడిచితివయ్యో
puTTillu vadali nEneTlu vachchitirA
kaTTakaDaku nA cheyi viDichitivayyO
మట్ట మాయము జేసినట్టి వేణుగోపా
లెట్ల నిను నమ్ముదు తెలియదేమి సేతురా
maTTa mAyamu jEsinaTTi vENugOpA
leTla ninu nammudu teliyadEmi sEturA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s