#378 వాని జోలి నీకేలే vAni jOli nIkElE

Titleవాని జోలి నీకేలేvAni jOli nIkElE
Written By
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviవాని జోలి నీకేలే ఇందుముఖిరో
ఇందుముఖిరో ఆ వనితా బోధనచే మైమరచే
vAni jOli nIkElE indumukhirO
indumukhirO A vanitA bOdhanachE maimarachE
అనుపల్లవి anupallaviమానినిరో వాని మమత లెందుబోయే
పూనిదాని ఇల్లుని విడిచి రాక యున్న అతడినా
mAninirO vAni mamata lendubOyE
pUnidAni illuni viDichi rAka yunna ataDinA
చరణం
charaNam 1
ఇంతిరో నిను బాయని నాతో ఎన్నో
బూటకముల బలికే నా
సంతసమెల్లన చాన కొసగి నన్ను
పంతముతో మరుని పలు చేసెనిక
intirO ninu bAyani nAtO ennO
bUTakamula balikE nA
santasamellana chAna kosagi nannu
pamtamutO maruni palu chEsenika
చరణం
charaNam 2
మాట తప్పనివాడని నేను మనసున నెంచితి గదవే
బోటిరో అలవాని మోము జూడనగునా
సాటివారలు నవ్వజాలరేమె ఇక
mATa tappanivADani nEnu manasuna nenchiti gadavE
bOTirO alavAni mOmu jUDanagunA
sATivAralu navvajAlarEme ika
చరణం
charaNam 3
సింగర సుతుడు నాతో మును చేసిన చెలిమిని మరచెనే
బంగారము వంటి వాని గుణములెల్ల
అంగనామణి మోహాబ్ధి జేరెనిక
singara sutuDu nAtO munu chEsina chelimini marachenE
bangAramu vanTi vAni guNamulella
anganAmaNi mOhAbdhi jErenika

One thought on “#378 వాని జోలి నీకేలే vAni jOli nIkElE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s