#381 నిన్ను బాసి ninnu bAsi

Titleనిన్ను బాసిninnu bAsi
Written Byమైసూరు వాసుదేవాచారిmaisUru vAsudEvAchAri
Book
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviనిన్ను బాసి నిమిషమైన నేనెట్లు జీవింతునే
నన్ను విడచుట న్యాయమా నీకు నా ముద్దురాణి
ninnu bAsi nimishamaina nEneTlu jIvintunE
nannu viDachuTa nyAyamA nIku nA muddurANi
చరణం
charaNam 1
నీ మనసు కరగదేమి నా పాలి దైవమా
వాసుదేవ మనోహరి ఓర జూపు జూపవే
nI manasu karagadEmi nA pAli daivamA
vAsudEva manOhari Ora jUpu jUpavE

One thought on “#381 నిన్ను బాసి ninnu bAsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s