#382 నే పిలచితె nE pilachite

Titleనే పిలచితెnE pilachite
Written Byమైసూరు వాసుదేవాచారిmaisUru vAsudEvAchAri
Book
రాగం rAgaకమాచిkamAchi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviనే పిలచితె రావదేమిరా ఓ ప్రాణనాథా
కోపమో నే జేసిన పాపమో నీకు పరి
తాపమేల రాకున్నది ఓ ప్రాణనాథ (?)
nE pilachite rAvadEmirA O prANanAThA
kOpamO nE jEsina pApamO nIku pari
tApamEla rAkunnadi O prANanAtha (?)
నీవే నా దైవమని నమ్మి యున్నానురా
నీవు లేక నేనెంత జీవింతురా సామి
nIvE nA daivamani nammi yunnAnurA
nIvu lEka nEnenta jIvinturA sAmi
నీరజాక్ష వాసుదేవ నా మనవిని వినరాదా
నీ రాకను కోరుకుంటె నీకేల పరాకురా
nIrajAksha vAsudEva nA manavini vinarAdA
nI rAkanu kOrukunTe nIkEla parAkurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s