#384 మానినీ మణి mAninI maNi

Titleమానినీ మణిmAninI maNi
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Book
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమానినీమణి నిన్ను కోరియున్నది
నీ సరసకు తగినది
mAninImaNi ninnu kOriyunnadi
nI sarasaku taginadi
చాన మాటలేల దాని విరహము
బూని తగ్గని దాయెనని యరచినది
chAna mATalEla dAni virahamu
bUni taggani dAyenani yarachinadi
మోహ మాధుర్య మాటలు మా మానినికి గావలెనురా వినరాదురా
సాహసంబు చూపించి సుదతికి రచించెను గొనుమురా చామరాజేంద్ర
mOha mAdhurya mATalu mA mAniniki
gAvalenurA vinarAdurA
sAhasambu chUpinchi sudatiki rachinchenu
gonumurA chAmarAjEndra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s