#385 పగలు రేయి తెలియదే pagalu rEyi teliyadE

Titleపగలు రేయి తెలియదేpagalu rEyi teliyadE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ / సుబ్బారావుdharmapuri subbarAyar / subbArAvu
Book
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviపగలు రేయి తెలియదే నీ
వగలు జూచి చూచి యిపుడు
pagalu rEyi teliyadE nI
vagalu jUchi chUchi yipuDu
సగము జూపించి నవ్వుచు
నగలు కావలెనని
సుగుణయని నన్ను పొగడి
మగమాయలు జేసితివిక
sagamu jUpinchi navvuchu
nagalu kAvalenani
suguNayani nannu pogaDi
magamAyalu jEsitivika
నిదురరాదు దగ్గరికి సుధాంశుసమ
వదన నీవురాక నిరాకరణమిక చేయ
వద్దనగ ముదములేని వృధ్ధుల కంత
మధుర మాటలేల యని సురబరన నీవు
ధర్మపురీశునికి మనసు నిచ్చితోవిక
nidurarAdu daggariki sudhAmSusama
vadana nIvurAka nirAkaraNamika chEya
vaddanaga mudamulEni vRdhdhula kanta
madhura mATalEla yani surabarana nIvu
dharmapurISuniki manasu nichchitOvika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s