#386 వింతలెంతని vintalentani

Titleవింతలెంతనిvintalentani
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Book
రాగం rAgaఖరహరప్రియkharaharapriya
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviవింతలెంతని అడుగుట న్యాయమా సు
కాంతలంతటి మేముండగా మా వింతలెంతని
vintalentani aDuguTa nyAyamA su
kAntalantaTi mEmunDagA mA vintalentani
ఇంతి సంతతంబున మనసు నుంచి ప్రేమించి కామించి భావించితెinti santatambuna manasu nunchi prEminchi kAminchi bhAvinchite
మానాభిమానములకు మానినీమణులు తమ
ప్రాణముల నిచ్చెదరు గాని మనకేలయని
తాళవనేశుని సురేషుని స్మరించే మాట
mAnAbhimAnamulaku mAninImaNulu tama
prANamula nichchedaru gAni manakElayani
tALavanESuni surEshuni smarinchE mATa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s