#388 మనవిని వినుమా manavini vinumA

Titleమనవిని వినుమాmanavini vinumA
Written Byయోగ నరసింహyOga narasim^ha
Book
రాగం rAgaవలచి valachi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమనవిని వినుమా నా
మనసుకు సుఖమొసగుము
నిను బాసి సగమాయను
మేను మనసు తల్లడిల్లెను
manavini vinumA nA
manasuku sukhamosagumu
ninu bAsi sagamAyanu
mEnu manasu tallaDillenu
పగవారు మమ్ము కలయలేక జేసి వేగించిరి
గాని అనురాగము స్థిరముగ నుంచుము నా రాజ
pagavAru mammu kalayalEka jEsi vEginchiri
gAni anurAgamu sthiramuga nunchumu nA rAja
ప్రేమమె నా ప్రాణాధారము ప్రియతమ దేవా
నేమమె నా దినచర్య నీ యతి కొలది కలయగలము
prEmame nA prANAdhAramu priyatama dEvA
nEmame nA dinacharya nI yati koladi kalayagalamu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s