#389 మోము జూప mOmu jUpa

Titleమోము జూపmOmu jUpa
Written Byమైసూరు సదాశివరావుmaisUru sadASivarAvu
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమోము జూపవేమి ముద్దు మాటలాడవేమి నాతో
mOmu jUpavEmi muddu mATalADavEmi nAtO
కామిత ఫలదాయక నీవని చక్కగ మ్రొక్కిన యిటునాkAmita phaladAyaka nIvani chakkaga mrokkina yiTunA
తామసము సేయరాదు సదాశివ హృదాబ్జధామtAmasamu sEyarAdu sadASiva hRdAbjadhAma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s