#391 విరహ మగ్గళమాయెరా viraha maggaLamAyerA

Titleవిరహ మగ్గళమాయెరాviraha maggaLamAyerA
Written Byచంద్రశేఖర శాస్త్రిchandraSEkhara SAstri
Book
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవిరహ మగ్గళ మాయెరా ఓరి నా సామిviraha maggaLa mAyerA Ori nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviస్మరుడురమున కేసిన విరిశరములు
కరుణ లేక నన్ను కొరుకుచుండగ నా
smaruDuramuna kEsina viriSaramulu
karuNa lEka nannu korukuchunDaga nA
చరణం
charaNam 1
పాల నీళ్ళంటిని నీడ వెలుగంటిని
పూల నలుగించ తరమా ధర్మమా
బాలచంద్ర ధరునిచే దగ్ధుడైన
ఏలాగో వచ్చి నరులకింత బాధ లిచ్చితె
pAla nILLanTini nIDa veluganTini
pUla nalugincha taramA dharmamA
bAlachandra dharunichE dagdhuDaina
ElAgO vachchi narulakinta bAdha lichchite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s