#393 శృంగార శేఖర SRngAra SEkhara

Titleశృంగార శేఖరSRngAra SEkhara
Written Byయోగ నరసింహyOga narasim^ha
Book
రాగం rAgaనీలాంబరిnIlAmbari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviశృంగార శేఖర బంగారు సామి
సంగీత రాజ భంగపాటాయెరా
SRngAra SEkhara bangAru sAmi
sangIta rAja bhangapATAyerA
అంగజ వర్థన అంగ సంగము పొంది
పొంగుమా పదవి భంగమాయె గదరా
angaja varthana anga sangamu pondi
pongumA padavi bhangamAye gadarA
ముందటివలె గాదు యిప్పటి విరహము
మరుబారి మితిమీరి మరి పొందు లేదాయె
mundaTivale gAdu yippaTi virahamu
marubAri mitimIri mari pondu lEdAye
ఏ పాపుల శాపమో మా పాప ఫలమో
ఆపడీ వెతల మాపాలి దేవుడు
E pApula SApamO mA pApa phalamO
ApaDI vetala mApAli dEvuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s