#394 ఏమే మాయలాడి EmE mAyalADi

వైరాగ్య జావళి vairAgya jAvaLi

Titleఏమే మాయలాడిEmE mAyalADi
Written By??
Book
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏమే మాయలాడి చాలు నీ
ప్రమాదమైన మోడి
EmE mAyalADi chAlu nI
pramAdamaina mODi
సామి దాచుకున్న ధామము తెలిసినదే
కామప్రలోభము జేసి కట్టేసినావేమి మాయలాడి
sAmi dAchukunna dhAmamu telisinadE
kAmapralObhamu jEsi kaTTEsinAvEmi mAyalADi
ధాతుడు లేనింటిలో సేవకుడే
రేతిరి పడకెక్కినట్లు
ఏ తరగున నీవు నమ్మించి వారి బంధించి
గురి తప్పించి నొప్పించేవేమే
dhAtuDu lEninTilO sEvakuDE
rEtiri paDakekkinaTlu
E taraguna nIvu namminchi vAri bandhinchi
guri tappinchi noppinchEvEmE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s