#395 ఎన్నాళ్ళు సైరింతునే ennALLu sairintunE

Titleఎన్నాళ్ళు సైరింతునేennALLu sairintunE
Written Byతచ్చూరుtachchUru
Book
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviఎన్నాళ్ళు సైరింతునే ఓ చెలియనే
సామిని తోడి తేవే
ennALLu sairintunE O cheliyanE
sAmini tODi tEvE
క్రొన్నన విల్తుడు కోపముతోను
తిన్నగ నాపై శరము లేసెనే సామి
kronnana viltuDu kOpamutOnu
tinnaga nApai Saramu lEsenE sAmi
కనుల పండువై కాచెడు
వెన్నెల మనసు కెంతో గాసిని బుట్టించెనే సామి
kanula panDuvai kAcheDu
vennela manasu kentO gAsini buTTinchenE sAmi
కోకిలలెల్ల గుంపులు గూడి
ఓ కమలాక్షి రవములు గావించెనే సామి
kOkilalella gumpulu gUDi
O kamalAkshi ravamulu gAvinchenE sAmi
సింగర సుతుడు చెంగట బాసి
అంగన గూడి ఇందు రాకున్నాడె సామి
singara sutuDu chengaTa bAsi
angana gUDi indu rAkunnADe sAmi

One thought on “#395 ఎన్నాళ్ళు సైరింతునే ennALLu sairintunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s