#397 పోరా దానింటికి pOrA dAninTiki

Titleపోరా దానింటికిpOrA dAninTiki
Written By
Bookగాయక లోచనముgAyaka lOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫిhindusthAni kAfi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviపోరా దానింటికి సామి
చాల ప్రొద్దాయెరా ఆ
వారిజాక్షి విన్నను మోసము
pOrA dAninTiki sAmi
chAla proddAyerA A
vArijAkshi vinnanu mOsamu
నక్క వినయములు నిజమని
యెంతో నమ్మియుంటి గదరా
పక్క జేర రావద్దుర యిక
nakka vinayamulu nijamani
yentO nammiyunTi gadarA
pakka jEra rAvaddura yika
తేనెలూర నాతో పలుకుచు ఆ
చాన కడకు పోనేలా
కాని వారికిది వేడుక గద
tEnelUra nAtO palukuchu A
chAna kaDaku pOnElA
kAni vArikidi vEDuka gada
సరసమైన మాటలు వేరాయె
చనువు దూరమాయె
మరుని కేళికి ఇక సున్నే గద
sarasamaina mATalu vErAye
chanuvu dUramAye
maruni kELiki ika sunnE gada
జాజి సరము లంపిన వెగటాయె
చాల కోపమాయె రాజగోపాల చాలునిక
jAji saramu lampina vegaTAye
chAla kOpamAye rAjagOpAla chAlunika

One thought on “#397 పోరా దానింటికి pOrA dAninTiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s