#399 యెడబాయరాని yeDabAyarAni

TitleయెడబాయరానిyeDabAyarAni
Written Byమైసూరు సదాశివరావుmaisUru sadASivarAvu
Book
రాగం rAgaసావేరిsAvEri
తాళం tALaచౌchau
పల్లవి pallaviయెడబాయరాని అడియాసలెల్ల
చెడిబోయెటుల సేయరా దొరా నే
yeDabAyarAni aDiyAsalella
cheDibOyeTula sEyarA dorA nE
చరణం
charaNam 1
తడవు జేసితె నేనుండనని
అడుగడుకు నే వేడితే
నడుచురా నీ మాట తెలివికి తేట
పొడచురా నీదనుచురా శ్రీకృష్ణ రాజేంద్ర
taDavu jEsite nEnunDanani
aDugaDuku nE vEDitE
naDuchurA nI mATa teliviki tETa
poDachurA nIdanuchurA SrIkRshNa rAjEndra
చరణం
charaNam 2
సాధించకురా మాట్లాడరా
బాధ తీర్చి నన్నేల నిదానమేల లోల
భూధర సుందర ఏదిరా మోవీయరా
సదాసివార్తి భంజనా నీ సన్నిధి పెన్నిధిరా
ముదాస్పద హృదంబుజంబుల భావము తెలుపక
sAdhinchakurA mATlADarA
bAdha tIrchi nannEla nidAnamEla lOla
bhUdhara sundara EdirA mOvIyarA
sadAsivArti bhanjanA nI sannidhi pennidhirA
mudAspada hRdambujambula bhAvamu telupaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s