#400 సామి యిందు sAmi yindu

Titleసామి యిందుsAmi yindu
Written ByవెంకటరమణvenkaTaramaNa
Book
రాగం rAgaసురభిsurabhi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసామి యిందు రాడాయె
సఖియరో తోడి త్యావే
sAmi yindu rADAye
sakhiyarO tODi tyAvE
మోహమెటు దాచునే ముదితరో ఈవ్యేళ
మోహనాంగుడు రాడే మరచునేమో చెలియా
mOhameTu dAchunE muditarO IvyELa
mOhanAnguDu rADE marachunEmO cheliyA
వలచిన వేళలో వెలదిరో నన్ను తలచక యున్నడు
తరుణిరో నేడు మగువరో నేడు
మంగళ పురీశునికి తగునే ఈ నడత రాకయున్నాడు
valachina vELalO veladirO nannu talachaka yunnaDu
taruNirO nEDu maguvarO nEDu
mangaLa purISuniki tagunE I naData rAkayunnADu

One thought on “#400 సామి యిందు sAmi yindu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s