#401 తెలిసెను యిపుడు telisenu yipuDu

Titleతెలిసెను యిపుడుtelisenu yipuDu
Written ByవెంకటరమణvenkaTaramaNa
Book
రాగం rAgaకరహరప్రియ karaharapriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviతెలిసెను యిపుడు లేరా కులుకులాడి
పొద్దు తెలిసెనిపుడు లేరా
telisenu yipuDu lErA kulukulADi
poddu telisenipuDu lErA
మాట చూడపోతే మధురము
మనసులోని మత్సరము
ఇదేటి ప్రేమ సామి నీకు
ఇది మగవారికి తగునో
mATa chUDapOtE madhuramu
manasulOni matsaramu
idETi prEma sAmi nIku
idi magavAriki tagunO
ప్రీతి యందె ఉంచి దాని ప్రేమతో నేలిన
ప్రీతి తెలిసి వచ్చెను ఖ్యాతి పొగిడేరు సఖులు
సరస మంగళపురివాస సురత సుఖమెందుబోయె
మరచి ఇందు వచ్చితివిరా మగువ దండించును పోరా
prIti yande unchi dAni prEmatO nElina
prIti telisi vachchenu khyAti pogiDEru sakhulu
sarasa mangaLapurivAsa surata sukhamendubOye
marachi indu vachchitivirA maguva danDinchunu pOrA

One thought on “#401 తెలిసెను యిపుడు telisenu yipuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s