#403 నిను నమ్మినారా ninu namminArA

Titleనిను నమ్మినారాninu namminArA
Written Byధర్మపురిdharmapuri
Bookగానేందు శేఖరంgAnEndu SEkharam
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనిను నమ్మినారా నీరజ నయన
నను విడనాడ న్యాయమా నా సామి
ninu namminArA nIraja nayana
nanu viDanADa nyAyamA nA sAmi
కమ్మని మోవిచ్చి కౌగిలియ్యవేరా
నమ్మిన దానరా నా సామి
kammani mOvichchi kaugiliyyavErA
nammina dAnarA nA sAmi
ఎంత వేడినను పంతమా నా పైని
పంతతంబు నిన్నే చింతించు చున్నార
enta vEDinanu pantamA nA paini
pantatambu ninnE chintinchu chunnAra
మరుని బారికి ఓర్వ జాలనని
మర్మమెల్ల తెలిసె శ్రీ ధరపుర నివాస
maruni bAriki Orva jAlanani
marmamella telise SrI dharapura nivAsa

One thought on “#403 నిను నమ్మినారా ninu namminArA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s